We-Gov, voting.0

Wij stemmen!

We nodigen je uit om je aan te sluiten bij We-Gov, voting.0, de Voters’beweging, voor een democratie van overeenstemming.
Neem contact met ons op!

 

SAMENVATTING

Democratie is in principe de macht van het volk.

Niet stemmende burgers
In België en in de bijna alle democratieën, stemt het volk niet, behalve om de mensen aan te wijzen die … in hun plaats zullen stemmen.
Het volk stemt op mensen.
Stemmen bij een verkiezing is een overdracht van soevereiniteit van het volk naar een groep mensen.

Stemmende burgers
In Zwitserland kunnen burgers stemmen bij verkiezingen voor mensen die wetsontwerpen voorbereiden.
Ze kunnen ook zelf wetsontwerpen voorstellen.
De ontwerpwetten kunnen automatisch, verplicht of op hun verzoek ter stemming van het volk worden voorgelegd.

De mensen stemmen vooral op onderwerpen.
De verkiezing is geen overdracht van soevereiniteit.
De burger blijft stemmen voor de behandelde zaken en zijn stem heeft altijd het laatste woord.

De vraag is hoe dit voor de burger op een efficiënte en vlotte manier wordt georganiseerd?

Wij gov, voting.0 wil het model van directe democratie, zoals het wordt toegepast in Zwitserland, in België, Europa en de wereld, ontwikkelen.

 

GETROUWE EN ZEKERE UITDRUKKING VAN DE WIL

In Zwitserland bepaalt de federale grondwet dat “politieke rechten zijn gegarandeerd. De waarborg van politieke rechten beschermt de vrije meningsvorming van de burgers en de getrouwe en zekere uitdrukking van hun wil « (artikel 34).

 

REFERENDUMRECHTEN EN INITIATIEF

Politieke rechten omvatten het recht om deel te nemen aan verkiezingen, de wet en het referendum en het initiatiefrecht.

Recht van referendum
Het referendum kan verplicht of facultatief zijn.
Het verplichte referendum onderwerpt aan de stemming van het volk beslissingen zoals herzieningen van de grondwet, volksinitiatieven, bepaalde federale wetten, enz.
Het facultatieve referendum stelt mensen in staat zich te verzetten tegen de inwerkingtreding van een nieuwe wet door deze aan een referendum te onderwerpen als een bepaald aantal burgers daarom verzoekt.

Initiatiefrecht
Het stelt burgers in staat om een ​​wetsvoorstel voor te stellen en voor te leggen aan de bevolking.
Let op: als er nieuwe financiële middelen moeten komen, kan de vraag met betrekking tot deze nieuwe middelen aan de mensen worden voorgelegd.
Deze moet vervolgens positief reageren op twee vragen ter goedkeuring van het initiatief.

De Zwitserse wetgever werkt in de wetenschap dat deze beslissingen kunnen worden bekrachtigd door de stem van het volk.
Dit perspectief verandert zijn manier van werken bij voorbaat al.
Om afwijzing te voorkomen, moeten wetten duidelijk, begrijpelijk, eindig zijn en het resultaat zijn van zorgvuldig luisteren naar de samenleving.

 

EENHEID VAN MATERIE

Het referendumrecht wordt onder meer beheerst door het beginsel van eenheid der materie.
Dit laatste verbiedt het mengen, in hetzelfde object onderworpen aan de mensen, verschillende voorstellen van verschillende aard of doel, die de burger tot algemene goedkeuring of oppositie zouden dwingen, terwijl hij het slechts met een deel van de aan hem voorgelegde voorstellen eens zou kunnen zijn.

Het negeren van dit principe zou neerkomen op het beletten van de burger om vrijelijk zijn wil te uiten, aangezien hij het risico zou lopen te moeten kiezen tussen ja tegen het hele project, ook al keurt hij bepaalde punten af, en het tegenovergestelde.
Het beginsel van eenheid der materie heeft daarom tot doel de burgers te beschermen, die vrijelijk hun mening moeten kunnen vormen en hun wil getrouw en betrouwbaar moeten kunnen uiten.

Andere principes moeten worden gerespecteerd, zoals respect voor hoger recht: een gemeentelijke regel moet een kantonnale (regionale) regel respecteren die een federale regel moet respecteren.

 

27 STATEN, 27 DIRECTE DEMOCRATIEN

Zwitserse directe democratie wordt uitgeoefend op het niveau van de federale staat, 26 deelstaten (kantons) en gemeenten.
Elk van deze entiteiten heeft de categorieën van besluiten gedefinieerd die onderworpen zijn aan een verplicht referendum, in het algemeen de bepalingen van de grondwet, verdragen en uitgaven boven een bepaalde drempel, of facultatief, d.w.z. andere bepalingen, en het aantal te ondertekenen handtekeningen. van een facultatief referendum.

 

RECHTBANKEN

Rechtbanken analyseren klachten over politieke rechten die bij hen zijn ingediend en onderzoeken in wezen of de getrouwe en zekere uitdrukking van de wil van het volk is gerespecteerd.

Annulering door een rechtbank (voorbeelden)
– overheidsoptreden dat niet werd goedgekeurd door een stemming
– resultaat van een stemming waarvoor kennelijk onjuiste informatie is aangetroffen in de informatiebrochure bij de verzending van het stemmateriaal (stemming, enz.).
– resultaat van een stemming die het beginsel van eenheid van materie of hogere wet niet respecteert.
– optreden van de overheid in tegenstelling tot de uitslag van de stemming.
– resultaat van een stemming waarbij de wil van het volk mogelijk bevooroordeeld is geweest.

 

CONCLUSIE

De getrouwe en zekere uitdrukking van de wil van het volk in Zwitserland is georganiseerd in een systeem met instrumenten en beginselen die door de wet zijn gedefinieerd, streng beheerd door de administratie en, in hoger beroep, gecontroleerd door de rechtbanken.
Het is een zogenaamde democratie van overeenstemming, zeg maar swisstainable …
Dit is de democratie van morgen!